translation missing: he.general.accessibility.skip_to_content

תקנון

   כללי

1) האתר הינו אתר המציע לגולשים באינטרנט תכנים שפורסמו, מידע וכן תכנים שונים (להלן "השירותים"). השירותים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.
2) אין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו.
3) השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.
4) משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים.
5) המשתמש מצהיר כל בכל מקרה מסוג זה, לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר.
6) תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשוב זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

1) זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
2) המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.
3) המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים , כמפורט באתר. בנוסף , מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בכל צורה וכי לא ישכפל , לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
4) ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח , שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור .
5) אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת החברה בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
6) המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
7) המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

תנאי השימוש באתר ו/או בפורומים ו/או בלוגים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות

1) החברה רשאית לאפשר למשתמש להשתתף בבלוגים ו/או בפורומים אותם היא רשאית להעלות לאתר, בנושאים שונים , כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכפי שתקבע מעת לעת על ידי החברה (להלן: "הפורומים") ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן: "ההודעות").
2) המשתמש מסכים, כי לאור אופי האתר, אין בהכרח ההודעות מסופקות ו/או נערכות על ידי החברה וכי הן מוצגות בפורומים כפי שהן (AS IS) , מבלי שהחברה בודקת את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.
3) המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומר, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים או העלול להפר צווים שיפוטיים ו/או העלול לפגוע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 , או כל דין אחר.
4) המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
5) במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת החברה, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוקי איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים ובכל מקרה הסכום הסטטוטורי הגבוה מבינהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.
6) ידוע למשתמש , כי החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.
7) מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.
8) החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

הגבלת אחריות

1) השירותים באתר זה מוצעים למשתמש AS-IS שמסכים ,כי החברה לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
2) באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, תמונות, תכנים, ידיעות , מפות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. החברה אינה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שייעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.
3) המשתמש מסכים, כי החברה, מפעילת האחר ו/או מי מטעמה ייחשבו כחברה ו/או מפעילה סבירה, על פי ההקשר, בכל מבחן משפטי.
4) באתר מתפרסם מעת לעת מידע בעל אופי כלכלי, בריאותי, חברתי. אם ברצונך להשתמש במידע זה, עליך לבדוק אותו ולאמתו טרם השימוש. החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.
5) המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
6) המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
7) המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באחרים אלה, כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
8) המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט . החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
9) המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע המתפרסם באתר על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם החברה. החברה לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
10) החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות , יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין בפני נזקים , קלקולים , תקלות או כשלים.
11) החברה לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
12) המשתמש מתחייב לבדוק בעצמו כל מידע כאמור ומצהיר, כי לא יסתמך על המידע המופיע באתר.
13) החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים (לינקים) באתר יובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

הגבלות על חומרים שהמשתמש שולח לאתר

1) אסור להתחזות לכל משתמש אחר או לאדם שאינו משתמש.
2) אסור להשתמש בכל מידע שהתקבל מהחברה כדי להטריד, לאיים, לעשות שימוש לרעה, או לגרום נזק לכל אדם אחר, או כדי ליצור קשר, לפרסם, לשדל או למכור דבר מה למשתמש אחר, בלא הסכמתו/ה המפורשת מראש של אותו משתמש.
3) החומר הנשלח לא יכיל חומר המהווה הפרה, פלישה או פגיעה בזכויות של אחר, כולל בין היתר זכויות לפרטיות, לפרסום או זכויות קניין רוחני, או המהווה הפרת זכויות יוצרים.
4) החומר הנשלח יהיה מקורי בשלמותו ויהיה חומר שנוצר בשלמותו על ידך ואינו משלב או כולל כל דבר הנמצא בבעלות צד שלישי או שעשוי לחייב הסכמה של צד שלישי.
5) החומר הנשלח לא יכלול תוכן שלפי ידיעתך הינו שקרי, לא מדויק או מטעה.
6) החומר הנשלח לא יכיל שמות מותגים או סימנים מסחריים.
7) החומר הנשלח לא יציג כל פרסום מסחרי/תאגידי (כולל בין היתר סמלי לוגו של תאגידים, שמות מותגים, סיסמאות פרסום, אמירות פוליטיות או דתיות).
8) החומר הנשלח לא יכיל תוכנת פרסום (adware) , מכתבי שרשרת, דואר זבל, דיוור המוני שלא התבקש, מודעות פרסומת, שידול אישי או שידול מסחרי.
9) החומר הנשלח לא יכיל וירוסים , סוסים טרויאניים, תולעים bots, תוכנות ריגול או כל קוד מחשב אחר שמטרתו לגרום נזק, לשבש, או ליירט או לנכס בגניבה או כל מערכת, נתונים או מידע.
10) החומר הנשלח לא יכלול כל מידע המפנה לאתרים אחרים, כתובות דואר, כתובות מייל, פרטי יצירת קשר או מספרי טלפון.
11) החומר הנשלח לא ישדל כל אדם מתחת לגיל 18 למסור מידע אישי.
12) החומר הנשלח לא יכיל מידע בלתי חוקי, המפר או המנוגד לכל חוק או תקנה מקומיים, מדינתיים, פדרליים או של הדין הבינלאומי.

הגנת הפרטיות

1) בעת ההרשמה לאתר או לשירותים אחרים (להלן: "השירותים") רשאית החברה לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.
2) הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של החברה והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. המשתמש מוסר בזאת רשות לחברה לעשות בפרטים כל דבר המותר על פי דין והדורשת הסכמתו.
3) לידיעת המשתמשים – אין חובה למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת קבלת השירותים הנוספים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.
4) החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. בנוסף , החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג'.
5) באם גילך נמוך מגיל 13 שנים עליך לקבל את הסכמת ההורים או האפוטרופוסים לכניסה ולשימוש באתר האינטרנט שלנו לפני מסירת פרטיך האישיים.

האתר כקניון וירטואלי

1) האתר רשאי לשמש כקניון אלקטרוני ו/או כחנות לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות פומביות ו/או מכירות קבוצתיות ו/או מכירות אישיות ואחרות ו/או באמצעות אחרים (להלן: "מכירות").
2) החברה רשאית לאפשר למשתמש לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר , בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים , לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים בארץ ובעולם.
3) פרסום המופיע באתר לגבי כל מכירה מכל סוג שהוא אינו בא לתת את מלוא הפרטים ובכל רכישה מתחייב המשתמש לבקש מאת החברה פירוט מראש ובכתב שישלח באמצעות דואר ישראל בלבד בכל נושא שקשור לסוג המכירה אופי המכירה וכן לגבי אופי ותכונות המוצר.
4) המשתמש לא יסתמך בכל מקרה על כל פרסום באתר ויהא מנוע מלהעלות טענה כלשהיא עם מכירה דרך האתר בכל מקרה של פניה לקבל את פרטי המכירה מראש ובכתב, מאת החברה באמצעות דואר ישראל.
5) מיד לאחר ביצוע רכישה רשאית החברה לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, רשאית החברה לתת הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה במידה שאושרה ,תירשם ההזמנה במחשבי החברה.
6) המשתמש מצהיר , כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד המשתמש להיכלל ברשימת לקוחות החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של החברה ו/או מי מטעמה.
7) יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינה מהווה ראייה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה ו/או הספקים. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה סופית וחלוטה לנכונות הפעולות.
חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה אך רשאית החברה לדרוש את התמורה גם בכל דרך אחרת.
8) המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שכל הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחים.
9) במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. המשתמש מסכים ,כי במקרה כזה יהא מחוייב כלפי החברה, בעוד כלפי החברה פעולה זו תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על ידי המשתמש. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או החברה זכאים לבטל את ההזמנה ו/או לדרוש את תמורת העסקה בכל אמצעי תשלום אחר, לפי שיקול דעתה של החברה.
10) במקרה בו ביקש המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, רשאי ליצור עמו נציג החברה קשר טלפונים לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת מצד החברה רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי המשתמש . במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה והמשתמש בחר באפשרות לפיה נציג החברה יצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפנייה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפנייה, יהיו הספקים ו/או החברה זכאים לבטל את ההזמנה.
11) החברה תציג באתר פרטים כגון תיאור המוצר ו/או השירות, מחיר המוצר ו/או השירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר עם מוצריהם ושירותיהם וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לחברה בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
12) המשתמש מסכים, כי השלמת הליך מכירה, באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל הספק בעת השלמת הליך המכירה או יגיע לידיו בתוך זמן סביר.
13) החברה ו/או הספקים יהיו רשאים בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדית , להגדיל את הכמות המוצעת. כמו כן החברה ו/או הספקים יהיו רשאים להאריך או לקצר את זמן המכירה בכל עת וללא הודעה מראש.
14) המשתמש מסכים, כי ,מציע במכירה יחשב כזוכה במכירה, רק אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה.
15) החברה תהא רשאית לעדכן בכל עת כל פרט ביחס לכל מכירה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי ומיד עם עדכון הפרטים על ידי החברה יהיו הפרטים המעודכנים התנאים המחייבים את הצדדים.
16) החברה ו/או הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי המשתמש באתר לכתובת בישראל, שהוקלדה על ידי המשתמש בעת הגשת הצעתו, תוך המועד הנקוב בעמוד המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר, ובכל מקרה לא יאוחר מ- 30 ימים ממועד אישור ההזמנה.
17) החברה ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בעמוד המכירה של המוצרים או השירותים. החברה ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצרים אשר תמורתם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
18) החברה ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות , השבתות וכו'. אלא אם כן נכתב אחרת ובמפורש בעמוד המכירה. בכל מקרה תוגבל אחריותה של החברה בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח ואשר התקבלו בפועל אצל החברה. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף או מיוחד שיגרם או שעלול להיגרם למשתמש על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – בכל עילת התביעה שיטען המשתמש – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
19) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
20) דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
21) במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, החברה ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
22) התקנון של חברת הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו החברה או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה ו/או הובלה של מוצר באמצעות האתר ויחייב כל משתמש. המשתמש מסכים כי כל משלוח באמצעות שליח ייעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכו', תהא רשאית החברה ו/או הספק למסור המוצר אל סניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב וכו". במקרה כזה תימסר הודעה על כך בבית הלקוח.
23) זמני אספקת המוצרים ו/או שירותים כפי שאלה מצוינים בעמוד המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים ורק ימי העסקים יבואו במניינם .(ימים א עד ה' לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
24) דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה ו/ו הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
25) זוכה במכירה או רוכש מוצר יהיה רשאי , בכפוף לשיקול דעתה של החברה, לאסוף את המוצר מהספק אם על פי מדיניות הספק ניתן לעשות זאת. לבירור האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מהספק, מקום ומועד האיסוף יש לפנות ישירות לספק ממנו נרכש המוצר.
26) המשתמש מצהיר , כי איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. משתמש שזכה במכירה ואשר לא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, תעמוד לחברה הזכות לבטל זכייתו.
27) בעת אספקת המוצר, רשאים החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זכות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
28) המשתמש מסכים, כי מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבו של הספק ו/או של החברה, גם במקרה בו בחר לקוח שזכה במכירה או רכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.
29) במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת הספק ואין החברה יכולה להבטיח כי הסכמה שכזו תינתן. המשתמש מצהיר כי בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לרבות עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו למשתמש ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על המשתמש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לספק או החברה ממנו נרכש המוצר ועל חשבונו. במידה והמשתמש /רוכש מעוניין לבטל עסקת רכישה לפני משלוח המוצר ו/או ייצור ההזמנה, יוכל לעשות זאת באמצעות בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טופס "צור קשר" בקשות שאינן בכתב לא תתקבלנה.
30) בכל מקרה, לא יהיה רשאי המשתמש לטעון לאחריות החברה כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
31) החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה.
32) בכל מקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, לא תהא החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנבע מהטעות והמשתמש מצהיר , כי ידוע לו שייתכנו טעויות באתר.
33) החברה תהיה רשאית לבטל כל עסקה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מועד שהוא ולרבות במידה ויתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג'/ כלשהו.
34) המשתמש מתחייב לבדוק בעצמו כל מידע כאמור ומצהיר, כי לא יסתמך על המידע המופיע באתר.
35) החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים (לינקים) באתר יובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
36) החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות רכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריות החברה בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח ששולם לידי החברה בלבד.
37) החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על המשתמש בלבד ועל חשבונו. כמו כן המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב מראש ובמפורש אחרת באתר.
38) מבלי לגרוע מתנאי התקנון מצהיר הגולש שידוע לו שהאתר מפעיל תנאי מדיניות ביטולים , לפי הכללים הקבועים בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ובתקנות ביטול עסקה שבתקנות הגנת הצרכן התשע"א – 2010.

סיום התקשרות

1) החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
2) חסימת שירותים על ידי החברה יכולה להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני אל המשתמש האוסר עליו להשתמש באתר.
3) המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של החברה לגלוש באתר, ככל שיודע לו על ידה.
4) למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.

בוררות

1) מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפנות לכל ערכאה שיפוטית מתחייב המשתמש ,כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד החברה יהא מחויב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.
2) גלישה באתר זה על ידי המשתמש מהווה הסכמה חלוטה ונחשבת כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש.
3) המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לתניית הבוררות.
4) תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של המשתמש יתבררו רק באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת החברה בפני בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל בלבד.

תנאים נוספים

1) החברה ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי . כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר והנוסח ההיסטורי של התקנון ישמר על ידי החברה ויוצג באתר האינטרנט של החברה.
2) המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו. המשתמש יהא מנוע מטענה ,כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.
3) החברה תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר ובלבד שפרסמה זאת באתר, 14 ימים לפחות קודם לתחילת הגבייה.
4) המשתמש מצהיר , כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת , להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר , לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.
5) המשתמש מצהיר, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.
6) המשתמש מצהיר , כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצוע ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.
7) מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בחדרה בלבד אשר ,ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.