translation missing: he.general.accessibility.skip_to_content

תקנון הגרלת גיפט קארד ינואר 2020

                                                                                                                                               

תקנון מבצע הגרלת   " YOPPIES "

זכייה בכרטיס גיפט קארד של סופר-פארם

 1. 1. כללי נובמבר 2019

א . המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו כדי לחייב את חברת עידן 2000 בשום צורה כלשהי.

 ב . במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, תערוך עידן   2000 יבוא ושיווק 1991 בע"מ(להלן: "עורכת ההגרלה") בין המשתתפים כהגדרתם להלן הגרלה, הכל בהתאם לאמור בתקנון זה (להלן: "ההגרלה").

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

 1. הגדרות

למונחים הבאים המופיעים בתקנון זה תוענק המשמעות המפורטת לצידם:

א ."עורכת ההגרלה" – עידן 2000 יבוא ושיווק 1991 בע"מ  ח.פ. 511617748

 ת.ד. 62 שדה יצחק 3884000

ב . "משתתף/ת" – מי שעונה על התנאים המפורטים בסעיף ‎3 לתקנון זה.

ג . "מבצע  ההגרלה" – מבצע הגרלה לשיווק וקידום מוצרי "YOPPIES" המשתתפים במבצע כהגדרתם להלן, הניערך בהתאם להיתר הכללי ואשר תקנון זה הוא תקנונו (להלן: "התקנון").

ד . "תקופת המבצע" – החל מיום 4בנובמבר, 2019 בשעה 09:00 ("תחילת המבצע") ועד ליום 5 בינואר , 2020 בשעה 23:59. ההגרלה תתקיים ביום 10 בינואר  2020 כמפורט בתקנון זה להלן. עורכת ההגרלה תהיה רשאית לקצר או להאריך את תקופת המבצע בכפוף להוראות כל דין.

ה . "הפרס" – כהגדרתו זכייה בכרטיס גיפט קארד של סופר-פארם בשווי 1000 ₪ .

ו . "זוכה" – משתתף, אשר פרטיו, הנדרשים על פי הוראות תקנון זה, נקלטו במערכות כהגדרתן להלן, אשר עמד בכל יתר תנאי תקנון זה, ואשר שמו עלה בגורל, בהגרלה שתיערך כפי שיפורט בתקנון זה. משתתף ייחשב לזוכה לאחר שאותר, הוכחה זכאותו להוכחת הזכייה, ועמד בכל יתר תנאי תקנון זה.

 1. תנאי ההשתתפות בפעילות

א . בתקופת המבצע יוכלו המעוניינים להשתתף להזין את כתובת המייל, שמם הפרטי ושם משפחתם, מס' הטלפון הנייד שלהם, במקום המיועד לכך, בבוט (פייסבוק מסנג'ר) או בעמוד נחיתה ייעודי לכך בטלפון הסלולרי (להלן: "המערכות"), ולהירשם כמשתתפים במבצע. לצורך כך, ימסרו המבקשים להשתתף במבצע, שמם הפרטי ושם משפחתם ,את פרטי כתובת המייל ומס' הטלפון הנייד שלהם.

ב . רק משתתף אשר פרטיו נקלטו במערכות יוכל להשתתף במבצע  ההגרלות ולזכות בפרס בהתאם להוראות תקנון זה (להלן: "המשתתף").

ג . ההגרלה תבוצע אך ורק מתוך מאגר המשתתפים שנקלטו במערכות כאמור ובסינון רישומים כפולים או פסולים, אם יהיו כאלו. מובהר כי הזכאות להשתתפות בהגרלה מותנית, בין היתר, בקליטת פרטי המשתתף במלואם במערכות.

 1. ההגרלות

א . ההגרלות תיערכנה כך, שכל משתתף ששמו נכלל ברשימת המשתתפים בהגרלה, יוכל לזכות בהגרלה, כאשר ניתן יהיה להשתתף בהגרלה רק פעם אחת.

 1. פרסום הזכייה

א . בתום ההגרלה, תפרסם עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה את פרטי הזוכה, ותיצור עימו קשר בשעות העבודה (בין השעות 09:00 -20:00 לפחות בין 2 - 3 ימי עסקים לאחר הזכייה.

 1. הפרס ואופן מימושו

א . בכפוף להוראות תקנון זה לעיל ולהלן, הזוכה יהיה זכאי לקבלת פרס כדלקמן: כרטיס גיפט קארד

של רשת סופר פארם בשווי 1000 ש"ח

ב . עורכת ההגרלה או מי מטעמה לא תהיינה אחראיות באופן כלשהו למימוש הפרס ו/או לשביעות רצון הזוכה ממימוש הפרס ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי עורכת ההגרלה ו/או כלפי  מי מטעמה בקשר עם הפרס ו/או מימושו.  

 1. פרסום תצלומי הזוכים

א . הזוכה בהגרלה יתבקש להסכים (אם כי אין הדבר מהווה תנאי לזכייתו) כי תסוקר זכייתו ותפורסם באמצעי התקשורת השונים לרבות אתר אינטרנט לרבות פרטיו האישים ותמונתו וכל תיעוד בסטילס ו/או בווידאו בדבר זכייתו במסגרת סיקורים ופרסומים כאמור, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה וזאת ללא כל תשלום לזוכה ו/או למי מטעמו.

ב . מובהר כי צילום הזוכה הינו זכות של עורכת ההגרלה ואין חובה לפרסם את התצלומים.

ג . כלל הפרטים שיימסרו על ידי המשתתפים במסגרת המבצע ישמרו על ידי עורכת ההגרלה במאגר מידע שאחת ממטרותיו תהיה דיוור ישיר. בהשתתפותו בהגרלה נותן המשתתף את הסכמתו לכך.

 1. איסור השתתפות

במבצע לא ישתתפו עורכת ההגרלה, וכן מנהליהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אלה.

 1. 10. סמכות עורכת ההגרלה

עורכת ההגרלה מוסמכת באופן בלעדי , ליתן כל הוראה משלימה לגבי אופן ניהול ההגרלה ולקבוע כל הוראה שאין תשובה לגביה בתקנון זה והכל בכפוף להוראות תקנון זה .

 

 1. 1 פטור מאחריות

א . כל משתתף ו/או זוכה פוטר את עורכת ההגרלה על ההגרלה ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה בכל הקשור להגרלה, למעט התחייבות עורכת ההגרלה למסור את הזכייה לזוכים אשר זכאים לכך.

ב . עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמם, אינם אחראים ולא יישאו באחריות בכל צורה ואופן למימוש או אי היכולת לממש את הזכייה במלואה או בחלקה, עקב נסיבות שאינן תלויות בהם ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם אחר בזכייה.

ג . האחריות התאמת פרס ההגרלה לא תחול על עורכת ההגרלה ו/או על מי מטעמם.

ד . מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בהגרלה ו/או לא ניתן יהיה, מכל סיבה שהיא לאתר את הזוכה בפרס בפרק הזמן הקבוע לעיל ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של עורכת ההגרלה על ההגרלה אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו כנגד עורכת ההגרלה ו/או כלפי מי מטעמם כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות.

ה . עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הזכייה כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורך ההגרלה בקשר עם ההגרלה העלולה להשפיע על מימושה.    

 1. שונות

א . בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההגרלות או המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

ב . עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועדים של המבצע, לשנות את המועדים הקבועים או לבטל את המבצע כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה.

ג . עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ד . רשימת המשתתפים הזכאים להשתתף במבצע ההגרלות תהיה זו המצויה בבסיס הנתונים של עורכת ההגרלה בלבד. עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לפרטים שלא נקלטו מסיבה כלשהי אצלה במערכות.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו . עורכת ההגרלה  ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למשתתף כלשהו ו/או מי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות במבצע, ו/או בגין הזכייה בו. למשתתפי המבצע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או כלפי מי מטעמם בכל הקשור למבצע ו/או להגרלה (למעט התחייבות עורכת ההגרלה למסור לזוכים את הפרסים, כמפורט בתקנון זה).

ז . המשתתפים מאשרים כי בחירת הזוכים הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו בהגרלה עילה לכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת ההגרלה ו/או כלפי מי מטעמם, ולרבות במקרה של טעויות ו/או שיבושים במהלך ההגרלה.

ח . עורכת ההגרלה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות ו/או לסיים את תקופת המבצע, ו/או לשנות בכל שלב של המבצע את כללי המבצע ו/או כל דבר אחר בקשר אליו, בהודעה שתפורסם בדרך שתיראה לה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ט . מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר חדרה.

י . בכל מקרה של מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין משתתף בהגרלה/מועמד לזכייה/ זוכה בפרס ו/או כל מי מטעמם, אם באשר לאופן ניהול המבצע ו/או באשר לתוצאותיו ו/או בכל עניין אחר, וכן בכל מקרה של מחלוקת בעניין פרשנות התקנון, תהא מסורה ההכרעה באופן בלעדי לעורכת ההגרלה, והכרעתה תהיה סופית ומכרעת, ללא זכות ערעור, ותחייב את כל הנ"ל לרבות כל מי מטעמם ו/או כל גורם או קבלן משנה הקשור לעוזרת לעורך ההגרלה.

יא . עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמם אינם אחראים באופן כלשהוא לכל נזק שייגרם כתוצאה מכשל במערכת ההרשמה בה נקלטו פרטי המשתתף ו/או לכל פגם במערכת ההרשמה ו/או לכל פגם במערכת הממוחשבת אשר באמצעותה מבוצעת ההגרלה, לרבות תקלות או טעויות מכל מין וסוג הנובעות מתקלות תקשורת, התחברות, עיכובים טכניים כלשהם שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו, או שובשו פרטי המשתתף או חלק מהם, לרבות עובדת השתתפותו במבצע או עיכבו את רישום המשתתף במבצע.

יב . הפרסומים השונים של המבצע  כפופים לתקנון זה.

יג . תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד עורכת ההגרלה על ההגרלה ו/או מי מטעמם, בכל עניין הנובע ממבצע זה היא  30 יום מתום תקופת ההגרלה.

יד . כל שאלה, טענה ו/או דרישה בקשר למבצע יש להפנות בכתב לעורכת ההגרלה.